Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN – GOEDKOOPSTEDOEK.NL en RECLAMECONTAINERS

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen en bestellingen in de webshop van GOEDKOOPSTEDOEK.NL zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2
Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden aanvaardt.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van GOEDKOOPSTEDOEK.NL  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GOEDKOOPSTEDOEK.NL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de door Koper geplaatste bestelling door GOEDKOOPSTEDOEK.NL.

2.2 
GOEDKOOPSTEDOEK.NL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt GOEDKOOPSTEDOEK.NL dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
Alle aanbiedingen van GOEDKOOPSTEDOEK.NL zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
GOEDKOOPSTEDOEK.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2
Alle prijzen luiden – tenzij anders vermeldt – in euro’s exclusief BTW, af magazijn.

3.3
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 4. Levering

4.1
De door GOEDKOOPSTEDOEK.NL opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Koper. Wanneer de bestelling uit meerdere producten bestaat en deze producten niet gelijktijdig voorradig worden, behoudt GOEDKOOPSTEDOEK.NL zich het recht producten te versturen wanneer de volledige bestelling geleverd kan worden.

Artikel 5. Retourzendingen

5.1
Alle artikelen kan Koper binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna Koper geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij GOEDKOOPSTEDOEK.NL worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Kosten en het risico voor retourzendingen komen voor rekening van Koper.

5.2
Koper is verplicht te controleren of de artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, brengt Koper GOEDKOOPSTEDOEK.NL daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail op de hoogte via info@goedkoopstedoek.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

5.3
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling voldoen, heeft GOEDKOOPSTEDOEK.NL  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. GOEDKOOPSTEDOEK.NL neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

5.4
Indien Koper iets terug stuurt, dienen de volgende stappen genomen te worden:

  1. Stuur een e-mail naar info@goedkoopstedoek.nl zodat wij de zending verwachten.
    LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat via e-mail is ontvangen.
  2. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
  3. Adresseer de artikelen.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen Koper op grond van enige overeenkomst aan GOEDKOOPSTEDOEK.NL verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Koper over.

Artikel 7. Communicatie en bewijs

7.1
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en GOEDKOOPSTEDOEK.NL dan wel tussen GOEDKOOPSTEDOEK.NL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en GOEDKOOPSTEDOEK.NL is GOEDKOOPSTEDOEK.NL  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van GOEDKOOPSTEDOEK.NL

Artikel 8. Overmacht

8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GOEDKOOPSTEDOEK.NL ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat GOEDKOOPSTEDOEK.NL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GOEDKOOPSTEDOEK.NL kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat GOEDKOOPSTEDOEK.NL niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke rusten op de door GOEDKOOPSTEDOEK.NL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 
GOEDKOOPSTEDOEK.NL garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Diversen

10.1
Wanneer door GOEDKOOPSTEDOEK.NL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Leveringsvoorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat GOEDKOOPSTEDOEK.NL  deze Leveringsvoorwaarden soepel toepast.

10.2
Indien een of meer van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met GOEDKOOPSTEDOEK.NL in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GOEDKOOPSTEDOEK.NL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3
GOEDKOOPSTEDOEK.NL is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door Koper gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2
Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen tussen Koper en GOEDKOOPSTEDOEK.NL worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.